Notulen ledenvergadering van donderdag 2 november 2017

Er waren veertien leden aanwezig.

Afwezig met kennisgeving: Bauke Stienstra, Robin Vermeer en Henk van Meeteren.
                 
Opening
Henk opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.

Mededelingen
Henk staat stil bij de leden die ons dit jaar ontvallen zijn. Dit zijn
Arnold Augustinus, Roel van Meeteren, Joke van Veenendaal en Jopie Vermeer, zij was donateur.

Notulen vorige ledenvergadering
De notulen van de vorige vergadering worden akkoord bevonden. Er zijn geen opmerkingen.

Jaarverslag secretaris
Hermien leest het jaarverslag voor en dit wordt algemeen akkoord bevonden.

Jaarverslag penningmeester
André leest het jaarverslag voor en ook dit wordt algemeen akkoord bevonden.

Verslag Kascontrolecommissie
Stef van Meeteren en Wernie Scheltinga hebben de kascontrole uitgevoerd. Stef brengt verslag uit en meldt dat er geen onregelmatigheden gevonden zijn. Alles zag er piekfijn uit.
Steven van Westrenen wordt benoemd tot nieuw lid van de kascontrolecommissie.

Informatie over voortgang verbouwingsplannen
Henk informeert de aanwezige leden over de voortgang van de verbouwingsplannen. De gemeente heeft hem, in de persoon van Hans Keuken, toegezegd dat er geen wijziging van het bestemmingsplan voor het gebruik van het gebouw nodig is. Wel werd wederom  het parkeerprobleem aangestipt. Echter ligt de bal hieromtrent bij de gemeente zelf. In principe is overeengekomen dat de gemeente voor de materialen zorgt en de ijsclub voor de arbeid.
Dit jaar nog zullen er stelcon platen rondom het gebouw gelegd worden, het streven is dat dit voor het jubileum is gebeurd.
Henk deelt ter verduidelijking mee dat de bouwvergunning voor de verbouwing reeds verstrekt is. In het voorjaar van 2018 zal er gestart worden met de verbouwing van het  clubgebouw.

Informatie over het 50 jarig bestaan
Op 12 januari 2018 bestaat de  ijsclub 50 jaar, daarom organiseren wij op zaterdag 13 januari een receptie. Deze begint om 15:00 uur en zal eindigen rond 18:30. André geeft een korte uitleg over de invulling van deze dag.
Stef van Meeteren uit Tiel vraagt wie er allemaal uitgenodigd worden. André antwoordt dat alle verenigingen uit Ochten , alle officiële ijsverenigingen uit de gemeente Neder Betuwe, oud bestuursleden, burgemeester en college van B&W en sponsoren en oud sponsoren worden uitgenodigd. Wel wordt medegedeeld dat wanneer er op die dag geschaatst kan worden de receptie wordt uitgesteld naar een nader te bepalen datum.
Er komt een extra tekst op de contributiekaartjes met daarop de datum en tijd van de receptie. De leden ontvangen verder geen officiële uitnodiging.

Contributie
Henk deelt mee dat het bedrag van de contributie gelijk blijft maar dat het dit jaar wel gewoon geïnd gaat worden.

Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Henk de Hartog, hij wordt zonder tegenstem herkozen.
Aftredend en niet herkiesbaar: Jaap Hermsen (Jaap blijft aan tot en met het jubileum)
Henk deelt mee dat er voor het bestuur iemand is gevraagd en dat er voor de TC iemand is gevraagd. Zij hebben vooralsnog geen nee gezegd maar hebben aangegeven eerst even na te willen denken voor zij een besluit nemen hierover.
Johan Welvaart en Bert van de Berg geven beide aan te willen stoppen met de TC. Wel willen ze dit seizoen nog afmaken. Henk bedankt hen voor de jarenlange inzet.

Rondvraag
Stef van Meeteren uit Tiel vraagt of er toezeggingen zijn van sponsors. Henk beaamt dit en zegt dat er al 3 toezeggingen zijn.

Sluiting

Henk sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng.