Notulen ledenvergadering donderdag 8 november 2018 aanvang 20:00 uur
Aanwezig: 23 leden.     
Afwezig met kennisgeving: Robin Vermeer, Jacqueline Bionda

Opening
Henk opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom

Mededelingen
Henk deelt mee dat Johan van Soest en Berto Hermsen hebben besloten hun bestuursfunctie neer te leggen. Henk bedankt hen voor hun jarenlange inzet.
Tevens neemt Johan Welvaart neemt afscheid van de TC. Maar hij blijft wel beschikbaar als vrijwilliger. Ook hij wordt door Henk bedankt voor zijn jarenlange inzet. Een ieder krijgt een enveloppe met een kleine attentie overhandigd.

Overledenen jaar seizoen 2017-2018: Bep van de Berg, Ger van Meeteren, Marijke Buitenhuis en Anton Keuken.

Notulen vorige ledenvergadering
De notulen van de vorige vergadering worden akkoord bevonden.

Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag van de secretaris wordt voorgelezen en akkoord bevonden.

Jaarverslag penningmeester
Het jaarverslag van de penning meester wordt voorgelezen en akkoord bevonden.

Verslag Kascontrolecommissie
De kascommissie brengt verslag uit en deelt mee dat er geen onregelmatigheden gevonden zijn.
Alles was tip top in orde.
Wernie Scheltinga verlaat de kascontrole en wordt bedankt door onze voorzitter. Dirk Jansen neemt zijn plaats in. De kascontrole commissie voor 2019 bestaat uit : Steven van Westrenen en Dirk Jansen.

Informatie over voortgang verbouwingsplannen
Henk geeft aan dat in tegenstelling tot wat er in de vorige jaarvergadering is gezegd er afgelopen jaar niet begonnen kon worden met de werkzaamheden aangaande de verbouwing. Helaas gooide de gemeente roet in het eten door lastig te doen over de wijziging gebruik. Henk en Wernie zijn bij de gemeente geweest en hebben het één en ander uitgelegd en verduidelijkt. Er is besloten om tot de kruimelgevallen regeling over te gaan. Dan is een wijziging bestemmingsplan niet nodig.
De bouwvergunning is reeds aanwezig daarom kan er met de bouw gestart worden.
Er is een bouwcommissie in het leven geroepen die samengesteld is uit mensen van zowel de ijsclub als de buurtvereniging. Zij hebben een besluit genomen over de ingezonden offertes en de aannemer (bouwcombinatie Ederveen) de opdracht gegund.
De offerte biedt ruimte om delen naar ons toe te trekken waaronder het betonwerk, sanitair, elektra etc.
Er is momenteel EUR 12.500,- aan sponsorgeld toegezegd en verscheidene materialen.
Henk en Wernie zullen de komende periode 2 maal per week sponsoren bezoeken.
Stef van Meeteren uit Tiel vraagt of we weten dat we erg diep moeten graven m.b.t. fundering. Hiervan zijn we op de hoogte. We zullen net zo diep gaan als de bestaande fundering.
Stef van Meeteren vraagt hoe we het financieel gezien denken te organiseren. Onze voorzitter deelt mee dat de verwachting is dat we de kas niet aan hoeven te spreken.
Er zijn nu 5 sponsoren bezocht en we willen 76 sponsoren bezoeken.
Jaap Hermsen vraagt of we het coöperatie fonds van de Rabobank niet vergeten. Henk deelt mee dat deze op de lijst staat. Tevens loopt er nog een aanvraag bij het Oranje Fonds voor een financiële bijdrage.
Steven vraagt of we zelf ook nog mee moeten helpen met de bouw. In principe is het de bedoeling dat we zo min mogelijk zelf doen. Alleen het graafwerk en het verwijderen van het houtwerk van de bestaande bouw zouden we zelf moeten doen.
Henk stelt voor om een soort Wall of Fame te maken voor de sponsoren. De vergadering is het hiermee eens. Marco zegt dat we geen losse borden van diverse formaten op moeten hangen, maar gebruik moeten maken van borden met een vast formaat. De vergadering is het hiermee eens.

Contributie
De contributie voor het aankomende seizoen blijft gelijk. EUR 3,- per lid.

Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Hermien Bionda. Zij wordt met algemene stemmen aangenomen voor een periode van 3 jaar
Benoeming nieuw bestuurslid: Quint Jesse. Hij wordt met algemene stemmen aangenomen voor een periode van 3 jaar en wordt hartelijk welkom geheten door Henk.
En gelukkig wordt ons TC team ook versterkt door de volgende personen: Pieter Sinke, Rinie Remmerde, Eric Willemse, Dirk Jansen, Jacqueline Bionda.

Rondvraag
Stef van Meeteren uit Eldik zegt dat afgelopen jaar niet iedereen uitgenodigd was voor de BBQ.
Henk zegt dit te betreuren en belooft beterschap zodat dit niet meer voor zal komen.
Stef van Meeteren uit Tiel vraagt of de voorgevel nog een seizoen meekan. Dit zal moeten omdat het geen zijn heeft dit eerder te doen.
Stef van Meeteren uit Eldik vraagt zich af of de regels nog wel goed zullen zijn. Marco zegt dat we dit t.z.t. wel zullen bekijken.
Steven vraagt wanneer de stelcon platen gelegd gaan worden. Henk deelt mee dat dit zo spoedig mogelijk zal gebeuren en zal contact opnemen met de betrokken partijen.
Stef van Meeteren uit Tiel vraagt of de toiletgroep nog aangesloten wordt op het riool. Dit is niet het geval. De deksel van de septic tank moet bereikbaar blijven, het bouwteam buigt zich hierover.
André Welvaart vraagt of dat de afgetreden bestuursleden en TC leden de muts en sleutels in willen leveren.
Wernie Scheltinga vraagt aan Stef van Meeteren uit Tiel of hij nog steeds mee wil sponsoren. Stef zegt dat dit nog in de koelkast staat.

Sluiting
Henk sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng.